ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • [JSP] 웹어플리케이션의 일반적인 구성 및 방명록 구현
  프로그래밍/JAVA 2015. 7. 28. 22:15
  반응형

  JSP만을 이용하는 경우의 문제

  - 동일한 로직을 수행하는 코드가 중복될 가능성이 높음

  - 문제점 : 기능 변경 발생 시 여러 코드에 동일한 수정 반영해 주어야 함

  - 누락될 가능성 발생 -> 버그 발생 가능성 높음


  클래스를 이용한 중복 제거

  - 클래스를 이용해서 중복된 코드를 한 곳으로 분리

  - 화면 요청 처리하는 JSP와 실제 로직을 수행하는 클래스로 분리하는것이 일반적인 구성
  웹 어플리케이션의 일반적인 구성

  - Service 클래스 : 사용자의 요청을 처리하는 기능을 제공


  오늘의 코드


  package util;


  import java.sql.Connection;

  import java.sql.ResultSet;

  import java.sql.SQLException;

  import java.sql.Statement;


  public class JdbcUtil {

  public static void close(ResultSet rs) {

  if (rs != null) {

  try {

  rs.close();

  } catch (SQLException ex) {

  }

  }

  }


  public static void close(Statement stmt) {

  if (stmt != null) {

  try {

  stmt.close();

  } catch (SQLException ex) {

  }

  }

  }


  public static void close(Connection conn) {

  if (conn != null) {

  try {

  conn.close();

  } catch (SQLException ex) {

  }

  }

  }


  public static void rollback(Connection conn) {

  if (conn != null) {

  try {

  conn.rollback();


  } catch (SQLException ex) {

  }

  }

  }

  }


  package util;


  import java.sql.Connection;

  import java.sql.DriverManager;

  import java.sql.SQLException;


  public class ConnectionProvider {

  public static Connection getConnection() throws SQLException {

  return DriverManager.getConnection("jdbc:apache:commons:dbcp:/pool");

  }


  }  package util;

  public class Message {

  private int id;
  private String guestName;
  private String password;
  private String message;

  public int getId() {
  return id;
  }

  public void setId(int id) {
  this.id = id;
  }

  public String getGuestName() {
  return guestName;
  }

  public void setGuestName(String guestName) {
  this.guestName = guestName;
  }

  public String getPassword() {
  return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
  this.password = password;
  }

  public String getMessage() {
  return message;
  }

  public void setMessage(String message) {
  this.message = message;
  }

  public boolean hasPassword() {
  return password != null && !password.isEmpty();
  }
  }

  package util;

  import java.sql.Connection;
  import java.sql.PreparedStatement;
  import java.sql.ResultSet;
  import java.sql.SQLException;
  import java.sql.Statement;
  import java.util.List;

  import util.Message;
  import util.JdbcUtil;

  public abstract class MessageDao {
  public abstract int insert(Connection conn, Message message) throws SQLException;

  public Message select(Connection conn, int messageId) throws SQLException {
  PreparedStatement pstmt = null;
  ResultSet rs = null;
  try {
  pstmt = conn.prepareStatement("select * from guestbook_message0614 where message_id=?");
  pstmt.setInt(1, messageId);
  rs = pstmt.executeQuery();
  if (rs.next()) {
  return makeMessageFromResultSet(rs);
  } else {
  return null;
  }
  } finally {
  JdbcUtil.close(rs);
  JdbcUtil.close(pstmt);
  }
  }

  protected Message makeMessageFromResultSet(ResultSet rs) throws SQLException {
  Message message = new Message();
  message.setId(rs.getInt("message_id"));
  message.setGuestName(rs.getString("guest_name"));
  message.setPassword(rs.getString("password"));
  message.setMessage(rs.getString("message"));
  return message;
  }

  public int selectCount(Connection conn) throws SQLException {
  Statement stmt = null;
  ResultSet rs = null;
  try {
  stmt = conn.createStatement();
  rs = stmt.executeQuery("select count(*) from guestbook_message0614");
  rs.next();
  return rs.getInt(1);
  } finally {
  JdbcUtil.close(rs);
  JdbcUtil.close(stmt);
  }
  }

  public abstract List<Message> selectList(Connection conn, int firstRow, int endRow) throws SQLException;

  public int delete(Connection conn, int messageId) throws SQLException {
  PreparedStatement pstmt = null;
  ResultSet rs = null;
  try {
  pstmt = conn.prepareStatement("delete from guestbook_message0614 where message_id = ?");
  pstmt.setInt(1, messageId);
  return pstmt.executeUpdate();
  } finally {
  JdbcUtil.close(rs);
  JdbcUtil.close(pstmt);
  }
  }

  }

  package util;

  import java.sql.Connection;
  import java.sql.PreparedStatement;
  import java.sql.ResultSet;
  import java.sql.SQLException;
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collections;
  import java.util.List;

  import util.MessageDao;
  import util.Message;
  import util.JdbcUtil;

  public class OracleMessageDao extends MessageDao {

  public int insert(Connection conn, Message message) throws SQLException {
  PreparedStatement pstmt = null;
  try {
  pstmt = conn.prepareStatement("insert into guestbook_message "
  + " (message_id, guest_name, password, message) " + " values (message_id_seq.NEXTVAL, ?, ?, ?)");
  pstmt.setString(1, message.getGuestName());
  pstmt.setString(2, message.getPassword());
  pstmt.setString(3, message.getMessage());
  return pstmt.executeUpdate();
  } finally {
  JdbcUtil.close(pstmt);
  }
  }

  public List<Message> selectList(Connection conn, int firstRow, int endRow) throws SQLException {
  PreparedStatement pstmt = null;
  ResultSet rs = null;
  try {
  pstmt = conn.prepareStatement("select message_id, guest_name, password, message from ( "
  + "    select rownum rnum, message_id, guest_name, password, message from ( "
  + "        select * from guestbook_message0614 m order by m.message_id desc "
  + "    ) where rownum <= ? " + ") where rnum >= ?");

  pstmt.setInt(1, endRow);
  pstmt.setInt(2, firstRow);
  rs = pstmt.executeQuery();
  if (rs.next()) {
  List<Message> messageList = new ArrayList<Message>();
  do {
  messageList.add(super.makeMessageFromResultSet(rs));
  } while (rs.next());
  return messageList;
  } else {
  return Collections.emptyList();
  }
  } finally {
  JdbcUtil.close(rs);
  JdbcUtil.close(pstmt);
  }
  }

  }

  package util;


  import util.OracleMessageDao;


  public class MessageDaoProvider {

  private static MessageDaoProvider instance = new MessageDaoProvider();


  public static MessageDaoProvider getInstance() {

  return instance;

  }


  private MessageDaoProvider() {

  }


  private OracleMessageDao oracleDao = new OracleMessageDao();

  private String dbms;


  void setDbms(String dbms) {

  this.dbms = dbms;

  }


  public MessageDao getMessageDao() {

  if ("oracle".equals(dbms)) {

  return oracleDao;

  }

  return null;

  }

  }  package util;


  import util.OracleMessageDao;


  public class MessageDaoProvider {

  private static MessageDaoProvider instance = new MessageDaoProvider();


  public static MessageDaoProvider getInstance() {

  return instance;

  }


  private MessageDaoProvider() {

  }


  private OracleMessageDao oracleDao = new OracleMessageDao();

  private String dbms;


  void setDbms(String dbms) {

  this.dbms = dbms;

  }


  public MessageDao getMessageDao() {

  if ("oracle".equals(dbms)) {

  return oracleDao;

  }

  return null;

  }

  }  package util;


  public class ServiceException extends Exception {

  public ServiceException(String message, Exception cause) {

  super(message, cause);

  }


  public ServiceException(String message) {

  super(message);

  }

  }


  package util;


  import java.util.List;


  public class MessageListView {

  private int messageTotalCount;

  private int currentPageNumber;

  private List<Message> messageList;

  private int pageTotalCount;

  private int messageCountPerPage;

  private int firstRow;

  private int endRow;


  public MessageListView(List<Message> messageList, int messageTotalCount, int currentPageNumber,

  int messageCountPerPage, int startRow, int endRow) {

  this.messageList = messageList;

  this.messageTotalCount = messageTotalCount;

  this.currentPageNumber = currentPageNumber;

  this.messageCountPerPage = messageCountPerPage;

  this.firstRow = startRow;

  this.endRow = endRow;


  calculatePageTotalCount();

  }


  private void calculatePageTotalCount() {

  if (messageTotalCount == 0) {

  pageTotalCount = 0;

  } else {

  pageTotalCount = messageTotalCount / messageCountPerPage;

  if (messageTotalCount % messageCountPerPage > 0) {

  pageTotalCount++;

  }

  }

  }


  public int getMessageTotalCount() {

  return messageTotalCount;

  }


  public int getCurrentPageNumber() {

  return currentPageNumber;

  }


  public List<Message> getMessageList() {

  return messageList;

  }


  public int getPageTotalCount() {

  return pageTotalCount;

  }


  public int getMessageCountPerPage() {

  return messageCountPerPage;

  }


  public int getFirstRow() {

  return firstRow;

  }


  public int getEndRow() {

  return endRow;

  }


  public boolean isEmpty() {

  return messageTotalCount == 0;

  }


  }

  package util;


  import java.sql.Connection;

  import java.sql.SQLException;

  import java.util.Collections;

  import java.util.List;


  import util.MessageDao;

  import util.MessageDaoProvider;

  import util.Message;

  import util.MessageListView;

  import util.JdbcUtil;

  import util.ConnectionProvider;


  public class GetMessageListService {

  private static GetMessageListService instance = new GetMessageListService();


  public static GetMessageListService getInstance() {

  return instance;

  }


  private GetMessageListService() {

  }


  private static final int MESSAGE_COUNT_PER_PAGE = 3;


  public MessageListView getMessageList(int pageNumber) throws ServiceException {

  Connection conn = null;

  int currentPageNumber = pageNumber;

  try {

  conn = ConnectionProvider.getConnection();

  MessageDao messageDao = MessageDaoProvider.getInstance().getMessageDao();


  int messageTotalCount = messageDao.selectCount(conn);


  List<Message> messageList = null;

  int firstRow = 0;

  int endRow = 0;

  if (messageTotalCount > 0) {

  firstRow = (pageNumber - 1) * MESSAGE_COUNT_PER_PAGE + 1;

  endRow = firstRow + MESSAGE_COUNT_PER_PAGE - 1;

  messageList = messageDao.selectList(conn, firstRow, endRow);

  } else {

  currentPageNumber = 0;

  messageList = Collections.emptyList();

  }

  return new MessageListView(messageList, messageTotalCount, currentPageNumber, MESSAGE_COUNT_PER_PAGE,

  firstRow, endRow);

  } catch (SQLException e) {

  throw new ServiceException("메시지 목록 구하기 실패 : " + e.getMessage(), e);

  } finally {

  JdbcUtil.close(conn);

  }

  }

  }  package util;


  import java.sql.Connection;

  import java.sql.SQLException;


  import util.MessageDao;

  import util.MessageDaoProvider;

  import util.Message;

  import util.JdbcUtil;

  import util.ConnectionProvider;


  public class WriteMessageService {

  private static WriteMessageService instance = new WriteMessageService();


  public static WriteMessageService getInstance() {

  return instance;

  }


  private WriteMessageService() {

  }


  public void write(Message message) throws ServiceException {

  Connection conn = null;

  try {

  conn = ConnectionProvider.getConnection();

  MessageDao messageDao = MessageDaoProvider.getInstance().getMessageDao();

  messageDao.insert(conn, message);

  } catch (SQLException e) {

  throw new ServiceException("메시지 등록 실패 : " + e.getMessage(), e);

  } finally {

  JdbcUtil.close(conn);

  }

  }

  }


  package util;


  public class MessageNotFoundException extends Exception {

  public MessageNotFoundException(String message) {

  super(message);

  }

  }  package util;


  public class InvalidMessagePasswordException extends Exception{


  }  package util;


  import java.sql.Connection;

  import java.sql.SQLException;


  import util.MessageDao;

  import util.MessageDaoProvider;

  import util.Message;

  import util.JdbcUtil;

  import util.ConnectionProvider;


  public class DeleteMessageService {

  private static DeleteMessageService instance = new DeleteMessageService();


  public static DeleteMessageService getInstance() {

  return instance;

  }


  private DeleteMessageService() {

  }


  public void deleteMessage(int messageId, String password)

  throws ServiceException, InvalidMessagePasswordException, MessageNotFoundException {

  Connection conn = null;

  try {

  conn = ConnectionProvider.getConnection();

  conn.setAutoCommit(false);


  MessageDao messageDao = MessageDaoProvider.getInstance().getMessageDao();

  Message message = messageDao.select(conn, messageId);

  if (message == null) {

  throw new MessageNotFoundException("메시지가 없습니다 : " + messageId);

  }

  if (!message.hasPassword()) {

  throw new InvalidMessagePasswordException();

  }

  if (!message.getPassword().equals(password)) {

  throw new InvalidMessagePasswordException();

  }

  messageDao.delete(conn, messageId);


  conn.commit();

  } catch (SQLException ex) {

  JdbcUtil.rollback(conn);

  throw new ServiceException("삭제 처리 중 에러가 발생했습니다" + ex.getMessage(), ex);

  } catch (InvalidMessagePasswordException ex) {

  JdbcUtil.rollback(conn);

  throw ex;

  } catch (MessageNotFoundException ex) {

  JdbcUtil.rollback(conn);

  throw ex;

  } finally {

  if (conn != null) {

  try {

  conn.setAutoCommit(false);

  } catch (SQLException e) {

  }

  JdbcUtil.close(conn);

  }

  }


  }

  }

  반응형

  TAG

  댓글 0

Designed by Tistory.